Seminar and Internship Test at Bhit Shah university